מחירים מיוחדים לרוכשים באתר!

תקנון ותנאי שימוש

תקנון והצהרת פרטיות ” וילונות אסתר “

 1. האתר הינו בבעלות חב’ וילונות אסתר בע”מ ח.פ. 058296302 ו/או “וילונות אסתר” בשמה המסחרית (להלן: ” וילונות אסתר”). האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד. בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות (להלן: “המשתמש“) באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה (להלן: “האתר“) מאשר ומצהיר כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד וילונות אסתר /או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.

 2. במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין וילונות אסתר.
 3. ככל שמשתמש באתר יתקשר בהסכם פרטני לקבלת שירותי וילונות אסתר , הינו מסכים כי הוראות האמור בהסכם הפרטני תתגברנה על האמור בתקנון זה ככל שיש סתירה בינם. מקום בו אין סתירה בין האמור בהסכם הפרטני מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה.

 4. מובהר כי התמונות המופיעות באתר הינן “להמחשה בלבד”.

 5. ניתן להחזיר מוצר / פריט שלא נעשה בו שימוש , חדש וסגור באריזתו המקורית תוך 14 ימי עסקים.

 6. החזר כספי יבוצע רק באמצעות זיכוי לכרטיס האשראי בו בוצעה העסקה וזאת בתוך 14 ימי עסקים.

 7. ביטול עסקה: הלקוח יחוייב בדמי ביטול בסך של 5% או 100 שח עבור ביטול העסקה ממחיר המוצר, מובהר כי במכל מקרה של ביטוול עסקה מכל סיבה שהיא, הלקוח יחויב בתשלום מלא עבור השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר.

 8. מובהר כי אין החזרות ו/או החלפות עבור וילון שהוזמן בהזמנה אישית לפי מידה מבוקשת.

 9. מובהר כי בכל הזמנה , אנו איננו אחראים כלל לטעויות במידת הלקוח שניתנו על ידו ולא נלקחו על ידי איש מקצוע שלנו.

 10. מועד אספקה המוצר הינו בין 14-21 ימי עסקים.

 11. המחירים באתר כוללים מע”מ אלא אם צוין אחרת.

 12. מובהר כי אין זכות ביטול ו/או החזרה על מוצר אשר כבר הורכב בבית הלקוח ע”י הלקוח.

 13. האחריות על המוצר הינה לשנה מיום הקנייה, ואינה כוללת : קרע, שבר ו/או כתמים

 14. מובהר כי יש להתייעץ באופן פרטני לפני כיבוס הוילון ולקבל הנחיות בהתאם ומראש, לקוח אשר כיבס את הוילון ללא קבלת הנחיות ו/או שלא בהתאם מלא להנחיות, אין על כך כל אחריות והאחריות , ולא יוכל לבוא כלפי וילנות אסתר בכל דרישה ו/או טענה בגין כך.
     
 15.  מובהר כי אין להעתיק או לפרסם תכנים של וילונות אסתר ללא אישור בכתב ומראש לכך.

 16. מידע המופיע באתר לרבות ב”פורום המומחים” נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ ו/או מקצועי ו/או חוות דעת ו/או מקצועית ו/או תחליף. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות ישירה ובאופן אישי.

 17. כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר לרבות ב”פורום מומחים” הינו באחריות הבלעדית של המשתמש אשר נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בזהירות מתאימה בהתאם לנדרש.

 18. וילונות אסתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

 19. מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה בלבד.

 20. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי וילונות אסתר ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.

 21. וילונות אסתר ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו, תוכנו, חוקיותו וכיוצ”ב, וכי וילונות אסתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.

 22. מעת לעת עורכת וילונות אסתר מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ”ב (להלן: “המבצע”) המפורסמים באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים או אחרים. וילונות אסתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.

 23. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין וילונות אסתר לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.

 24. כל זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה וכל זכויות מכל סוג שהוא הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעמודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לוילונות אסתר בלבד.

 25. המשתמש אינו רשאי ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק ו/או לעשות שימוש כלשהו לרבות שימוש מסחרי באיזה מתכני האתר ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של וילונות אסתר.

 26. וילונות אסתר ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי המשתמש. המשתמש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. ברור למשתמש כי שום מערכת לאבטחת מידע אינה חסינה לחלוטין, וכי צדדים שלישיים עלולים לעשות שימוש לרעה באתר, מבלי שתהיה לוילונות אסתר ו/או למי מטעמה כל שליטה על כך. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי וילונות אסתר ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.

 27. המשתמש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. המשתמש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.

 28. המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את וילונות אסתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.

 29. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של וילונות אסתר. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון ויהא זה אך ורק באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני .

 30. וילונות אסתר אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, וילונות אסתר רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

 31. וילונות אסתר רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 32. וילונות אסתר מאפשרת למשתמש להשאיר באתר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת”ז, מספר הטלפון וכתובת דוא”ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר.
  המשתמש מתחייב להשאיר פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.

 33. השארת פרטים מותרת למשתמש מעל גיל 18 . וילונות אסתר מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר ו/ואו בעמודים הקשורים אליו גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.

 34. עם מסירת פרטי המשתמש לאתר ו/או בעמודים הקשורים בו, מסכים בזאת המשתמש כי וילונות אסתר ו/או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות למשתמש, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר או לעדכן פרטיו על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו או לפנות לדואר אלקטרוני ADIMALKA234@GMAIL.COM

 35. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה  הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת מוצר / נכס או שירות על פי סע’ 31 א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח 2008. 25. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא”ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע’ 31 א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008. 26. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר ירושלים תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

 

חיפוש מוצרים...